Такси

  В процеса на закупуване на имот възникват определени такси, които най-често не са упоменати в обявените цени на имотите. Те могат да бъдат разделени най-общо в две категории:

Еднократни такси - това са неизбежни разходи, които се правят при покупко-продажба на недвижим имот и включват данък за придобиване на имущество по Закона за местните данъци и такси и и такса вписване, както и нотариална такса. Те се определят въз основа на договорената сума на сделката

Местни данъци и такси - това е данъка, който се плаща към общината по местоположение на имота. Този данък бе фиксиран, в размер на 2% от стойността на имота, вписана в Нотариалния Акт. След последните промени, на общините бе дадено право сами да определят размера на този налог и в момента той е различен за отделните общини на територията на България. За София (2009 г.) този данък е в размер на 2,5%.

 В практиката, този данък по-често се изчислява на база на данъчната оценка на имота. Причината е, че обикновено, тя е по-ниска от пазарната стойност на недвижимия имот и по този начин се спестява плащането на по-висок данък.

Такса за вписване - 0,1% от удостоверения материален интерес

Нотариални такси според удостоверявания материален интерес - изчисляват се по следната таблица:

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
 Материален интерес (в лв.)               Нотариална такса (в лв.)


 до 100                                        30 
 101 - 1000                                  30 + 1,5% за горницата над 100 лв
 1001 - 10 000                             43,50 + 1,3% за горницата над 1 000 лв
 10 001 - 50 000                          160,50 + 0,8% за горницата над 10 000 лв
 50 001 - 100 000                        480,50 + 0,5% за горницата над 50 000 лв
 100 001 - 500 000                      730,50 + 0,2% за горницата над 100 000 лв
 над 500 000                               1530,50 + 0,1% за горницата над 500 000 лв,
                                                                                 но не повече от 6000 лв
----------------------------------------------------------------------------------------------------

ДДС - Някои от обявите за имоти посочват цени, които не включват ДДС, затова купувачите трябва да са сигурни че цената на имота от който се интересуват включва и данък добавена стойност. Ако закупувания имот се ползва с цел бизнес и новия му собственик е фирма или физ. лице, регистрирани по ДДС, то купувача има право да подаде съответната документация за възстановяване на ДДС


Ежегодни такси

Годишни местни данъци и такса за събиране на битови отпадъци - изчисляват се въз основа на данъчната оценка на имота и обикновено сумата е 0,1% от тази оценка. Тези данъци могат да се платят до 30-ти Април на съответната година с 5% отстъпка, или на 4 равни вноски през течение на годината

Такса поддръжка на недвижим имот - ако притежавате или възнамерявате да закупите имот в т. нар. 'комплекс от затворен тип' или просто жилище в добре поддържана кооперация, трябва да сте наясно, че се дължи определена такса, която се използва за поддръжка на добрия вид на сградите и общите части, а в някои случаи и за охрана, поддръжка на зелени площи, басейни и др. съоръжения. Тази такса е строго индивидуална за отделните комплекси от такъв тип, но обикновено е от 6 до 15 Евро на кв. м., т. е. за жилище от 65 кв. м. тя би била средно от 400 до 800 Евро на година.

Данък върху доходите от отдаване под наем - 10% от получените приходи, след приспадане на нормативно признатите разходи.

Данък печалба - по норматив такъв данък се дължи в размер на 10% от реализираната печалба при продажбата на имот.
Този данък не се дължи в следните случаи:

 В сила от 01.01.2010 г.

 - При продажба на жилищен имот или УПИ - ако периодът от покупката на имота до неговата продажба е по-голям от 3 (три) години - само за първия такъв имот. При всеки следващ данъкът се дължи в размер отново на 10%.

- При продажба на нежилищен имот (земеделска земя) - ако периодът от покупката на имота до неговата продажба е по-голям от 5 (пет) години - само за първите два такива имота. При всеки следващ данъкът се дължи в размер отново на 10%.

Цитат:

Чл. 13 (1) Не са облагаеми:

1. Доходите, придобити през данъчната година от продажба или замяна на:

а) един недвижим жилищен имот, ако между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната са изминали повече от три години;

б) до два недвижими имота,както и селскостопански и горски имоти независимо от броя им, ако между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната са изминали повече от 5 (пет) години.

Чл. 13 (24) - доходите, получени от рента, аренда или друго възмездно предоставяне за ползване на земеделска земя.

Чл. 13 (26) - доходите от продажба или замяна на имущество, придобито по наследство и завет, както и на имущество, реституирано по реда на нормативен акт.

Още статии от Полезна информация